ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ ( ΔΕΗΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ)

Κρητική Σχολή 16/ος αιώνας, η ζωγραφική έχει βυζαντινή -αλλά τελείως ανανεωμένη- τεχνοτροπία. Η Αναγέννηση, σφραγίζει και την θρησκευτική ορθόδοξη τέχνη.
Κρητική Σχολή 16/ος αιώνας.

Ενα μικρό βιβλιαράκι του 1965( Ηράκλειο Βιβλιοχ. Φουντουλάκη), πεταμένο στα σκουπίδια, χαρτί ευτελές, σελιδες  15-τίτλος : ΔΕΗΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, το αντιγράψαμε προσεκτίκα – υπότιτλος ΠΡΟΣ ΙΑΣΙΝ ΠΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ.στη  θέση ονόματος, διαλέξαμε τον Μιχάλη, για τον φίλο που δέχεται τώρα την επίθεση μιας βάναυσης κι ανελέητης ασθένειας –

 

από αγιογραφία Κρητικής Σχολής
από αγιογραφία Κρητικής Σχολής

 

Δέσποτα Κύριε Παντοκράτωρ Άγιε Βασιλεύ ο παιδεύων και μη θανατών, ο υποστηρίζων τους καταπίπτοντας και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο μη βουλόμενος είδε τον άνθρωπον νωθρόν και σκυθρωπόν αλλ΄ ιλαρόν αυτός και τον δούλον σου Μιχάλη τον εν ασθενεία περιπεσόντα και εν αθυμία πάση γενόμενον ανάστησον, οικτειρον και μη παρίδης αυτόν σβέσον τον πυρετόν, πράϋνον το άλγος και πέλλασον την αθυμίαν, ο την πενθεράν του Πέτρου παρέσσουσαν και δεινώς παάσχουσαν λυτροσάμενος, αυτός αθάνατος βασιλεύ , πάρεσο και επί τον δούλον σου Μιχάλη , πράυνον το άλγος και την νόσον, του σώματος ο τον κορυφαίον απόστολόν του Πέτρον , δι αγγέλων εξαγαγών των δεσμών της φθοράς, ο τον κήρυκα της αληθίας Παύλον τον Απόστολον ρυσάμενον εκ της του Νερωνος πανουργίας, αυτός και τον δούλον σου Μιχάλη της συνεχούς οδύνης απάλλαξον,ο τον επιστήθιον φίλον σου αγαπημένον Ιωάννην τον θεολόγον ρυσάμενον εκ της εν Πάτμω εξορίας, ο τον ταπεινόφρονα Νώε, εκ του φρικτού πανωλεθρίου κατακλυσμού διασώσας, ο τον δικαιότατον κα ξενοδόχον Αβραάμ ρυσάμενον εκ πάσης θλίψεως και οδύνης-

 

Scan 2

 

 

Ο τον μυρίαθλον Ιώβ εκ της κοπρίας αναστήσας – αυτός ανάστησον και τον δούλο σου Μιχάλη, εκ της περιεχούσης αυτόν σωματικής ασθενείας, ο τον δικαιότατον και νομοδότην Μωϋσήν καλέσας όπως λυτρώσει το Ισραήλ εκ της κακίστης πονηράς δουλείας του φαραώ, αυτός και τον δούλον σου Μιχάλη ελευθέρωσον, σβέσον τον πυρετόν, πράϋνον το άλγος, και πάσαν ασθένειαν πονηράν εκδίωξον απ΄αυτού και έγειρον αυτόν εκ της κλίνης οδυνηράς και εκ της στρωμνής κακώσεως, ο τον Ιακώβ εκ της εκδικήσεως του αδερφού του Ησαύ διασώσας ο τον τυφλόν ομματώσας και το φως αυτώ χαρισάμενος, ο τον Ιωσήφ Πάγκαλον εξ αδελφοκτόνων και πονηρών σχεδίων διασώσας, ο τον πάνσοφον και θαυμαστόν προφήτην του Δαυϊδ εκ των χειρών Σαούλ και Γολιάθ διαφυλάξας αυτός και τον δούλον σου Μιχάλη, τον εν ασθενεία κατακείμενον και το έλεος σου επικαλούμεν.

 

Scan 4
Εικόνα Κρητικης Σχολής

 

Κύριε,ελέησον οίκτηρον και μη παρίδης αυτόν α ν ά σ τ η σ ο ν και διαφύλξον από παντός κακού , ο τον δικαιότατον και θαυμαστόν Δανιήλ τον προφήτην εκ της φοβεράς οργηε των λεόντων δισφυλάξας ο τον Ιερεμίαν εκ του ζοφερού λάκκου αφαρπασας ο τους τρεις παίδας Ανανίαν Αζαρίαν και Μισαήλ εκ της επικαύστου και φοβεράς της καμίνου φλογός ρυσάμενον και το πυρ εις δρόσον μεταβαλώναυτός και τον δούλον σου Μιχάλη της συνελθούσης οδυνης απάλλαξονο του τυφλού τα όματα φωτίσας, ο τον λεπρόν ιάσας, αυτός ανάστησον ζωοποίησον και τον δούλον σου Μιχάλη και μη αποδόσεις αυτώ κατά τας αμαρτίας αυτού φιλάνθρωπε Κύριε ο τον παράλυτον δι ενός μόνου λόγου στηρίξας

 

Εκκλησάκι στην παραλία Αγιάς Ρουμέλης (Άγιος Παύλος;)7.6.2015
Εκκλησάκι στην παραλία Αγιάς Ρουμέλης (Άγιος Παύλος;)7.6.2015

 

0 την αιμορροούσαν ιασάμενος ο τον δαιμονιζόμενον θερααπεύσας εκδιώξας το δαιμόνιον λεγεών Αυτός Δέσποτα φιλάνθρωπε πάρεσο δυσωπήθητι κι ευσπλαχνίθητι, ως ελεήμων και μακρόθυμος και μη κατατάξεις αυτόν εις τους αδοξούντας. Άγιοι τρεις παίδες της καμίνου σβέσαντες και Άγιοι επτά παίδες εν Εφέσω εκ νεκρών αναστάντες , βοηθήσατε τον δούλον του Θεού Μιχάλη Άγιοι έννέα μάρτυρες οι εν Κυζίκο θαυματουργούντες , βοηθήσατε τον δούλον του Θεού Μιχάλη, Άγιοι Δέκα μάρτυρες οι εν Κρήτη τελειωθέντες , βοθήσατε τον δούλον υου Θεού Μιχάλη, Άγιοι τεσσαράκντα μάρτυρες οι εν Σεβαστεία τη λίμνη μαρτυρήσαντες βοηθήσατε τον δούλον του Θεού Μιχάλη, Άγιοι τριακόσιοι δέκα και οκτώ θεοφόροι πετέρες οι εν Νικαία τη πόλει θαυματουργούντες, βοηθήσατε τον δούλον του Θεου Μιχάλη, άγιοι μύριοι άνδρες οι εν θείω λόγω τελειωθέντες , βοηθήσατε τον δούλον του Θεού Μιχάλη, Άγιε Θεράπων ο εν Σμύρνη βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη, Άγιε εν Κυρίω Ιουλιανέ, βοήθησον τον δούλον σου Μιχάλη, Άγιε Λαμψάκου Παρθένιε, βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη , Άγιε εν Τριπόλει βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη,Άγιε εν Θεσσαλονίκη Δημήτριε , βοήθησον τον δούλον του Θεου Μιχάλη, Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμά και Δαμιανέ, Κύριε και Ιωάννη, Παντελεήμων Ερμόλαε, Σαμψών κια Διόληδες, Μώκιε κσι Ανίκητε, Θαλαλεέ και Τρύφων βοηθήσατε τον δούλον του Θεού Μιχάλη, Άγιοι οι εν τη Εδέσση τη πόλει ομολογηταί Γουρία και Ασμωνά κι  Άβυσε , οι την κόρην αφαρπάσαντες και προς την πατρίδα αναγαγόντας, βοηθήσατε τον δούλον του Θεού Μιχαλη, Άγιε Ακίνδυνε πρόφθασον και βοήθησον τον δούλον του θεού Μιχάλη,

 

 

Τωτογραφία από το εργαστήριο του Μιχάλη Βασιλάκη 2011
Εικόνα από το εργαστήριο του Μιχάλη Βασιλάκη 2011

 

Άγιε ΅Ελπιδοφόρε ανάστησον τον δούλον σου Μιχάλη και βοήθησον αυτόν. Άγιε ανεμπόδισε μη παρίδης αλλά βοήθησον τον δούλον σου Μιχάλη Αγιε εν Σινά τω όρει Αγαπητέ, βοήθησον τον δούλον του Θεού Άγιε Ανδρόνικε συν τη Αθανασία βοηθήσατε τον δούλον του Θεού Μιχάλη Άγιε ο εν τη Πάτμω Ιωάννη Θεολόγε βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη άγιε ο εν Ρώμη Πέτρε, βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη,Άγιε ο εν τη Δαμασκώ Παύλε βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη,Άγιε Ανδρέα καιοι έτεροι δώδεκα και εβδομήκοντα Απόστολοι, προφθάσατε και βοηθήσατε τον δούλον του Θεού Μιχάλη, Άγιοι τέσσαρες ευαγγελισταί Ματθαίε, , Ιωάννη, Λουκά και Μάρκε προφθάσατε και βοηθήσατε τον δούλον του Θεού Μιχάλη,Άγιοι τέσσαρες μάρτυρες οι εν Ρεθ΄μνη μαρτυρήσαντες, βοηθήσατε τον δούλον του Θεού Μιχάλη,

 

Scan 5
Εσταυρωμένος, Κρητική Σχολή

 

Άγιε εν Μύροις Μέγα Νικόλαε βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη, Άγιε εν Καισαρεία τη πόλει ουρανοφάντωρ Βασίλειε βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη, ,Αγιε και θαυματουργέ Γρηγόριε ο της μεγάλης Αρμενίας βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη, Άγιε εν Κύπρω Επιφάνειε πρόφθασον και βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη,άγιε Ιω΄ννη Χρυσόστομε επισκίασον και βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη, Άγιε Σπυρίδων Τριμυθούντος πρόφθασον και βοήθησον τον δούλον του Θεού Μιχάλη, Άγιοι Όσιοι Λούκιε , Φιλίμων και Καλλίνικε, πρόφθασον και βοηθήσατε , άγιοι μάρτυρες Ευστάθιε και Αγαθόνικε, βοηθήσατε άγιε Μηνά Βίκτωρ και Βικέντιε βοηθήσατε άγιε ιερομάρτυς του Χριστού Χαράλαμπος, πρόφθασον και βοήθησον, , άγιοι όσιοι Αντ΄βμιε, Ευθύμιε Σάββα ηγιασμεν Ονούφριε, Αρτέμιε, καθηγηταί της ερήμου προφθάσατε και βοηθήσατε, άγιοι όσιοι θαυματουργέ Τίτε και Νικήτα προφθάσατε και βοηθήσατε, άγιε προφήτα Ιερεμία βοήθησον. Άγιοι Αθανάσιε και Κύριλλε πατριαρχαι Αλεξανδρείας βηθήσατε Άγιε Ιακώβ βοήθησον,άγιε Ιγνάτιε και μακάριε βοηθήσατε , άγιε Γεράσιμε και Βενέδικτε βοηθήσατε , άγιοι Αμβρόσιε και Θεόφιλε βοηθήσατε άγιοι Γερμανέ και Μεθόδιε βοηθήσατε , άγιοι Σωφρόνιε και Φιλόθεε βοηθήσατε ,άγιοι Ευσέβιε και Πορφύριε βοηθήσατε , ‘αγιοι Μητροφάνες και Μαρτυμιανέ βοηθήσατε, άγιοι Μελέτιε και Νικηφόρε βοηθήσατε , άγιοι Αγάπιε και Επιφάιε βοηθήσατε , άγιοι Βαρνάβα και Αδελφόθεε και Ιακωβε βοηθήσατε άγιοι Βλάσιε και Κλήμη, Φιλήμων και Φιλάρετε , βοηθήσατε, άγιοι τρισχίλιοι και εξακόσιοι βοηθησατε , άγιοι Διονύσιε και Νεόφυτε βοηθήσατε , άγιοι Ελευθλεριε και Πατρίκιε βοηθήσατε, έγιοι Μάξιμε και Γερόνυτιε προφθλασατε και βοηθήσετε Άγιε Κωνσταντίνε συν τη μητρί Ελένη βοηθήσατε, Αγία Ανστασία φαρμακολύτρια , βοηθήσον, αγία Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, βοήθησον, αγία πρωτομάρτυς Θέλκα και Θεοφάνη εν Κωνσταντινουπόλει βοηθήσατε αγάι Ειρήνη και Κυριακή βοηθήσατε, αγία εν Σινά τω όρει Αικατερίνη βοήθησον,αγία Μαρία και Μάρθα αδελφαί του Λαζάρου βοηθήσατε, άγιε Ιωάννη Προφήτα και Πρόδρομε και Βαπτιστά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού βοήθησον, άγιοι Πατέρες Απόστολοι, Προφήτες και Μάρτυρες όσιοι και δίκαιοι προφθασατε και βοηθήσατε τον δούλον του Θεού Μιχάλη …

Κ.Παρθένης: Ανάσταση, η ζωγραφική γίνεται Θρησκευτική Τέχνη, χωρίς να μειώνεται η αισθητική της αξία
Κ.Παρθένης: Ανάσταση.

Πάσαι αι ουράνιαι δυνάμεις των αγίων αγγέλων, αρχαί, εξουσίαι, τα πολυόματα Χαιρουβίμ και εξαπτέρυγα Σεαρφείμ, οι ακατάλυτοι δυνάμεις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προσπέσατε και δυσωπίσατε τον μόνον υπεράγαθον Θεόν ημών όπως δω την ίασιν τω δούλω του Θεού Μιχάλη και η απ ΄ουρανού εξήλθεν η ασθένια αυτού ή απ αστέρων ή ζωφεράς νεφέλης, ή από αστραπή ή από σεισμού ή από συμπτώματος, ή από ορέων ή κοιλάδων, ή φάραγγο ή κλιτύος ή βουνού ή πεδιάδος, ή λαγκάδος ή λίθου, ή ύδατος ή αγρού ή κήπου, ή διόδου(διστράτου) ή τριόδου (τριστράτου) ή ‘ενδοθεν ή έξωθεν , ή απ΄αυλής φούρνου, ή τροχαλου ή θύρας ή θυρίδος ή ανωγείου ή κατωγείου, ή άλων, και ήλθε πειράσσοι τον δούλον του Θεου Μιχάλη,από φθονερών μάγων δι έριον φθόνου και καταλαλιάς, ή από φθορέων εχθρών, ή από οφθαλμών βασκανίας, ή από πάσης άλλης συμφοράςξαφνικά επερχομένη οίον πρίξιμον καρδιόπονος,κεφαλόπονος ή κουτσάγρα, ή από δαιμονίων φανταστικών ή πνευμάτων ακαθάρτων εν τοις όρεσιν κατοικουν των Νεράϊδων από εναερίων τελωνείων ελθόντων αδικαέισαι τον δούλον του Θεού  Μιχάλη

 

Αγιογραφία του Βασιλάκη, από αρχείο ΑΛΚΜΑΝ
Αγιογραφία του Βασιλάκη, από αρχείο ΑΛΚΜΑΝ

 

 ή κεφαλόπονον εστί ή νόσος,οδοντόπονος, δισουρίας,ή ζωχάδες, στροφάντερος, αρμόνομος, ή τσίμπημα, η πολυυπνία, εξορκίζω υμάς κακοποιά δαιμόνια όπου κι αν είσθε κατακείμενα,και αδικείτε τον δούλον του Θεού  Μιχάλη, ίνα αναχωρήσετε κι  απέλθητε εις τα άγρια όρη εις τα άκρα των κρημνών, εις γην άνυδρον, έρημον και αγεώργητον, όπου άνθρωπος ουκ εστίν, έιτε εις τας τρίχας του πάσχοντος τούτου ευρίσκεσθε, έιπτε εις τον νουν του είτε εις το κρανίον,είτε εις το μέτωπον, είτε εις τας μήλιγγας αυτού, έιτε εις τα βλέφαρα, είτε εις τας φρένας, ή την ρίνα, την ράχην, τους ώμους, τας πλάτας, το στήθος είτε εις τους πνευμονας, την καρδίαν, , το στόμα ή τους οδόντας, τον τράχηλον, τον ομφαλόν, το υπογάστριον, τα γόνατα ή τους πόδας, είτε τους αστραγάλους και ονυχας, ή εις αρμόν ή όπου αλλού του σώματός του

Εσταυρωμένος, 20ος αιώνας Σαλβαδόρ Νταλί
Εσταυρωμένος, 20ος αιώνας Σαλβαδόρ Νταλί

 

Εξορκίζω υμάς, εις τα άχραντα πάθη του μεγάλου ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εξορκίζω υμάς εις την Δέσποινα Μαρίαν Θεοτόκον. Εξορκιζω υμας εις άπαντας τους αγίους προφήτας και αποστόλους μάρτυρας και οσίους. Εξορκίζω υμάς εις τον κρεμάσαντα την γην επί των υδάτων και τον θεμελιώσαντα εις τους ουρανούς. Εξορκίζω υμάς εις τον θρόνον του Θεού τον φοβερόν. Εξορκίζω υμάς εις τας μακαρίους δυνάμεις των αϋλων ταγμάτων. Εξορκίζω υμάς εις τους τέσσαρας Αρχαγγέλους Μιχαήλ Γαβριήλ, Ουρουαήλ και Ναφήλ. Εξορκίζω υμάς εις τους 24 πρεσβύτερους τους λειτουργούντας εις τον θρόνον του Θεού. Εξορκίζω υμάς εις τους 12 Αποστόλους, ίνα εξέλθητε και αναχωρήσητε πάντα τα ακάθαρτα πάθη πάντα τα πονηρά πάθη, και πάντα τα πονηρά πνεύματα, από τουν δούλον του Θεού  Μιχάλη και δος Κυριε αυτώ υγείαν, ζωή, ειρήνην και μακροημέρευσιν ίνα δοξασθή το Πανάγιον όνομά Σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν.

sunset-111920_960_720  

ΠΑΓΝΗ, 30.6.2018

Ο ήλιος δύει τα δέντρα ακίνητα

το γρασίδι αδιάφορο

δεν γίνεται τίποτα

Ο Μιχάλης Φ. φεύγει αργά αλλά σίγουρα

και δεν θα ξανάρθει

Οι ευχές  είναι εξορκισμός και τιμωρία

γι αυτούς που μένουν

 

Όμως είναι βάλσαμο…

Η ύλη υποχωρεί ο λόγος μένεο άφθαρτος

αιώνες πολλούς

ΒΟΗΘΑ ΘΕ ΜΟΥ…

Ηράκλειο 30.6.2018 απόγευμα 8μμ

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s