Ημερολόγιο εκστρατείας 1912 – 13

Από την έκδοση του Δήμου Ηρακλείου και της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής 1984-Κρητικοί στις αρχές του 20 ου αιώνα συνέχεια μέρος 2ον σύνδεση με το προηγούμενον:είχε φτάσει στην Πρέβεζα, του είχε φανεί ωραιότερη... ...ήτοι μοι εφάνη ένεκα της ανοίξεως τώρα καλυτέρα και ωραιωτέρα από την πρώτην φοράν που επέρασα, εσυργιανίσαμεν δ κατ' αυτήν την ημέραν μέχρι… Continue reading Ημερολόγιο εκστρατείας 1912 – 13