Ημερολόγιο εκστρατείας 1912-13

Την 22 Δεκεμβρίου έφυγα εκ Πειραιώς και απεβιβάσθην εις Κρήτη , μετά την λήξη της αδείας μου παρέτειναν την αδείαν μου την μηνιαίαν επί 20 ημέρας και μετά την λήξη και τούτης, επανήλθον εις εις Αθήνας, αλλά και πάλιν κατήλθον εις Κρήτη λαβών την κανονικήν 10 ημερών ΄'αδεια. Μετά την λήξη ταύτης της άδειας, είχε… Continue reading Ημερολόγιο εκστρατείας 1912-13